Livrare gratuită la comenzile peste 500 RON


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursurile desfasurate pe pagina de facebook https://www.facebook.com/zuccariRO, și pe pagina de instagram https://www.instagram.com/zuccari_romania/ pagina oficiala de Facebook și de Instagram a Zuccari România, sunt organizate de

Face Body Lips SRL (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în Tunari, Calea București, nr. 74, cod poștal 077180, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/4955/2019, având C.U.I 31692971.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de facebook https://www.facebook.com/zuccariRO, și pe pagina de Intsgram https://www.instagram.com/zuccari_romania/ fiind disponibil oricărui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook https://www.facebook.com/zuccariRO sau pe pagina de instagram https://www.instagram.com/zuccari_romania/.


SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe teritoriul României pe pagina de facebook https://www.facebook.com/zuccariRO sau pe pagina de instagram https://www.instagram.com/zuccari_romania/

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Fiecare concurs va avea prestabilita o perioada de desfasurare, aceasta fiind comunicata pentru fiecare concurs in parte, pe „peretele” (wall-ul) paginii de facebook https://www.facebook.com/zuccariRO sau a paginii de instagram https://www.instagram.com/zuccari_romania/.


SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul și reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţiilor Face Body Lips SRL şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi, folosesc conturi suspicioase (fake) sau cei care s-au inscris in Concurs sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Mecanismul concursurilor va fi stabilit si comunicat pentru fiecare concurs in parte.


SECŢIUNEA 6. MECANISMUL SELECTĂRII CÂȘTIGĂTORULUI CONCURSULUI

Câștigătorul va fi selectat aleatoriu după încheierea concursului, nu mai târziu de 2 zile lucrătoare. Și va fi anunțat public în comentariile concursului.

În caz daca premiul nu poate fi acordat câștigătorului din motivele prevăzute in Secțiunea 7, se va selecta un nou câștigător.


SECŢIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiile concursurilor vor fi stabilite si comunicate pentru fiecare concurs in parte.

Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii decat cele comunicate initial.

Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorul concursului.


Validare câștigător:

Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori timp de 48 ore, pe pagina lor de Facebook, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de primire si folosire a premiilor.

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie şi număr BI/CI, un număr de telefon alternativ, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul (daca este cazul).

În faza recepţionării premiului: buletin/carte de identitate (în original);

Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.

Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

* Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
* Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
* Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;
* Au participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel;
* Participantul este minor la data începerii / participării la Concurs conform verificării efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul contactării telefonice;
* Participantul cu conturi evident fake: În lipsa fotografiei de profil si a unui numar mic de prietenii.


SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.


SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii:
– nume şi prenume
– sex
– serie
– număr BI/CI
– un număr de telefon alternativ (daca este cazul)
– adresa şi localitatea din BI / CI SI adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul. (daca este cazul)

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.


SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa Tunari, Calea București, nr. 74, Ilfov, cod postal 077180, România de către Organizator.